PRZYPOMNIEĆ TWOJE DANE LOGOWANIA?

ZAREJESTRUJ SIĘ

REGULAMIN
SKLEPU TELKOMP.INFO

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO TELKOMP.INFO

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez FHU TELKOMP Tomasz Możdżeń z siedzibą w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 39, posługujący się numerem NIP 6491114867 i REGON 276412289 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez TELKOMP sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym telkomp.info, zwanym dalej Klientem, a TELKOMP, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym telkomp.info. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez TELKOMP jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego telkomp.info.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym telkomp.info są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów używanych, poekspozycyjnych i wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego telkomp.info  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego telkomp.info.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  1. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
  3. w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,
  4. gotówką, kartą płatniczą lub kredytową  przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,
  5. poprzez system płatności elektronicznych.
 7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa TELKOMP do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: FHU TELKOMP Tomasz Możdżeń 42-400 Zawiercie ul. Marszałkowska 39 lub elektronicznie na adres sklep@telkomp.info. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji  TELKOMP traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, za złożone zamówienie TELKOMP dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę TELKOMP kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez system płatności elektronicznych, TELKOMP dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę TELKOMP kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez system płatności elektronicznych jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
 15. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w paczkomacie firmy InPost sp. z o.o., która odbywa się przy pomocy karty kredytowej lub płatniczej, TELKOMP dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę TELKOMP kosztów jej realizacji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub zamówionych produktów. Wysokość naliczonej opłaty jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową. Niniejsza opłata jest pobierana niezależnie od opłaty pobieranej tytułem kosztu dostawy przesyłki do paczkomatu firmy InPost sp. z o.o.
 16. W sytuacji, w której klient jako formę płatności przy odbiorze osobistym towaru w salonie wybrał płatność gotówką, a następnie podczas odbioru deklaruje zmianę formy płatności na płatność kartą, firma TELKOMP uprawniona jest do doliczenia opłaty, o której mowa w punkcie 17.

III. Sprzedaż treści cyfrowych

 1. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).
 3. W umowach o dostarczanie treści cyfrowych TELKOMP działa wyłącznie jako dystrybutor. TELKOMP nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.
 4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, TELKOMP odpowiada wyłącznie za wady nośnika. TELKOMP nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.
 6. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, TELKOMP odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika. Firma TELKOMP nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Odpowiada za nie licencjodawca.
 7. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 8. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.
 9. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej telkomp.info i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  1. dokonywania zakupów w sklepie internetowym telkomp.info,
  2. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  3. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  4. opiniowania produktów w sklepie
  5. prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
  1. wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie TELKOMP i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy przez Sprzedającego,
   2. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy telkomp.info,
  2. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego telkomp.info,
  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach,
  4. wyraża zgodę na przesłanie informacji o swojej transakcji (e-mail, nr zamówienia, data) do serwisu ceneo.pl w celu wypełnienia ankiety dotyczącej naszego sklepu.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy telkomp.info. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu telkomp.info z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu telkomp.info.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www telkomp.info z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy telkomp.info.
 9. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym telkomp.info należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 10. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 11. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

V. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym telkomp.info realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów firmy InPost sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat). Zamówienia, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów nie będą posiadały takiej możliwości w chwili potwierdzania zamówienia. Dla zamówień, w przypadku których waga produktów nie przekracza 1 kg, wymiary zewnętrzne (wraz z opakowaniem) wynoszą maksymalnie 6cmx26cmx26cm, a wartość przesyłki nie przekracza 500 zł (wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie) - możliwy jest wybór formy dostawy w postaci listu poleconego dostarczanego za pośrednictwem InPost Sp. z o.o.
 3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w sklepie stacjonarnym pod adresem - Zawiercie ul. Marszałkowska 39.
 4. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie telkomp.info (w koszyku, po dodaniu produktów).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
 6. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 7. W sytuacji wskazanej w pkt 46, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 8. W przypadku nieodebrania paczki pobraniowej (płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki), Klient pokrywa koszty wysyłki w obie strony.
 9. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
 10. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 11. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@telkomp.info (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 13. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@telkomp.info (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.
 14. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego InPost sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 15. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego InPost sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:
  1. wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu InPost,
  2. umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,
  3. zgłoszenie tego faktu do TELKOMP w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie telkomp.info/kontakt lub pod adresem sklep@telkomp.info (zgłoszenie reklamacji), a także do InPost sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
 16. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy InPost sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez InPost sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić do TELKOMP za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie telkomp.info/kontakt w ciągu 24 godzin od odebrania towaru.
 17. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, TELKOMP może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby TELKOMP (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). TELKOMP umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@telkomp.info.
 2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje także Klientom będącym Przedsiębiorcami-Konsumentami, dokonującymi zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Przez Przedsiębiorcę - Konsumenta rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: telkomp.info/regulamin.
 4. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym telkomp.info posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 15 dni od doręczenia sprzętu.
 8. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw (w tym również gratisy).
 10. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). TELKOMP informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

VII. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej telkomp.info/kontakt co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
  FHU TELKOMP Tomasz Możdżeń 42-400 Zawiercie ul. Marszałkowska 39.
 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem dołączenia spisu zawartości przesyłki oraz opisu reklamowanego towaru. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej  jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki i jej dokładnego opisania. Jego brak znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 9. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 10. Rewers wydawany Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy TELKOMP jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.
 11. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 12. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 13. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 14. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych w sklepie stacjonarnym

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych w siedzibie i oddziałach TELKOMP.

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów sprzedaży produktów oferowanych przez FHU TELKOMP Tomasz Możdżeń z siedzibą w Zawierciu przy ul. Marszałkowskiej 39 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez TELKOMP w siedzibie i jej oddziałach.
 2. Sprzedaż odbywa się w siedzibie lub oddziałach sprzedaży.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez TELKOMP jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 5. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepach Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów używanych i wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 7. Ceny wszystkich produktów oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT albo paragon.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, TELKOMP dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez TELKOMP kosztów transakcji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów.
 10. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 11. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty dostarczenia reklamowanego sprzętu do sklepu w którym został zakupiony. Potwierdzeniem przyjęcia reklamacji jest podpisanie przez Klienta protokołu przyjęcia serwisowego.
 13. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 14. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 15. Rewers wydawany Klientowi przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy TELKOMP jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.
 16. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany www. terminie, Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 17. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 18. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 marca 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 19. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik do regulaminu – wzór odstąpienia od umowy – pobierz plik

Załącznik do regulaminu – wzór reklamacji – pobierz plik

GODZINY OTWARCIA

PON - PT: 10.00 - 18.00
SOBOTA: 10.00 - 14.00
DO GÓRY